Provozní řád

VÍCEÚČELOVÁ HALA ZIMNÍ STADION RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Provozní řád stanoví pravidla pro provoz zařízení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků a uživatelů zimního stadionu (dále jen ZS). Návštěvníci jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit a bezpodmínečně jej dodržovat.

Provozní doba
Vstup do prostoru ZS je možný jen v čase provozu, který je určen provozovatelem. Rozpis je umístěn u vchodu ZS a na www.zsrk.cz.

Vstup na hrací plochu je dovolen pouze:

a) při veřejném bruslení a veřejných akcích – jen se vstupenkou (nebo jiným platným dokladem vydaným provozovatelem) zakoupenou u pokladny nebo v předprodeji.
b) pronájemcům ZS – v jejich vyhrazeném čase

 Provozní podmínky

 • Dětem mladším 6 let je vstup na ZS povolen pouze za doprovodu dospělé osoby
 • Povinností každého návštěvníka je šetřit zařízení ZS. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a chovat se v každé situaci ukázněně.
 • Při sportovních utkáních a společenských akcích jsou návštěvníci povinni zaujmout svá místa ukázněně a spořádaně a po skončení akce je opouštět plynule a bezpečně
 • Pro sportovní organizace v době tréninku nebo sportovního utkání jsou uživatelům poskytovány šatny po dohodě s provozovatelem ZS
 • Doba veřejného bruslení je předem stanovena. Po ohlášeném ukončení bruslení musí bruslící ihned uvolnit plochu.
 • Začínající bruslaři do 10 let mohou při veřejném bruslení používat vyznačenou plochu pro ně určenou. Do tohoto prostoru mají návštěvníci starší 10 let – mimo doprovod – vstup zakázán.
 • Při veřejném bruslení je nutno na ledové ploše jezdit ukázněně ve stanoveném směru jízdy přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní účastníky bruslení.
 • Při veřejném bruslení je pro návštěvníky k dispozici úschovna. Za uložené věci se platí poplatek 5,- Kč. Za odložené věci mimo úschovnu provozovatel neručí.
 • Vstup na ledovou plochu po provedené úpravě je až na povolení obsluhy ZS.
 • Za odložené věci v šatně a mimo šatnu provozovatel neručí.
 • Při veřejném bruslení v zájmu vlastní bezpečnosti je doporučeno bruslícím bruslit v rukavicích. Není dovoleno brát na ledovou plochu hokejové hole.
 • V době veřejného bruslení pověřuje provozovatel ZS dozorem svého pracovníka, který odpovídá za dodržování pořádku a za dodržování ustanovení tohoto provozního řádu. Jeho pokynů je každý účastník povinen uposlechnout pod sankcí vykázání a to i  za eventuální pomoci Městské policie a Policie ČR.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnosti je určena kancelář strojníků. První pomoc poskytuje zaměstnanec ZS k tomu určený a vyškolený, který v případě potřeby povolá lékařskou pomoc.
 • Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené vlastním zaviněním, nedodržením ustanovení tohoto řádu, nebo nedbáním pokynů a příkazů službu konajícího pracovníka ZS – nenese provozovatel jakoukoliv zodpovědnost.
 • Při organizované akci na ZS určuje výši vstupného pro diváky pořadatel.

Vyloučení ze vstupu

 • Ze vstupu do prostor ZS jsou vyloučeny podnapilé osoby a dále všichni, kteří se nepodřídí pokynům pracovníků provozovatele ZS.
 • Vstup do areálu je zakázán s otevřeným ohněm, se zbraněmi a dalšími prostředky, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví návštěvníků.
 • Vyloučeny z dalšího pobytu na ZS budou osoby prokazatelně rušící pořádek, ohrožující zdraví sportovců a ostatních návštěvníků.
 • Vyloučeni z pobytu v prostorách ZS budou také osoby, které poškozují, ničí nebo neoprávněně manipulují se zařízením ZS. Případné škody na zařízení ZS je viník povinen uhradit v plné pořizovací hodnotě.

Je zakázáno:

 • kouření ve všech prostorách ZS
 • shromažďování – bránění vstupu k / na ledovou plochu
 • házení jakýchkoliv předmětů na hrací plochu
 • vodění zvířat do prostorů haly
 • znečišťování sociálního zařízení
 • vnášení a pití alkoholu a konzumace potravin na ledové ploše
 • vstupovat na ledovou plochu bez bruslí v době bruslení veřejnosti
 • jakékoliv manipulace s rozvodem el. proudu, vody nebo strojním vybavením haly
 • vstupovat do technického zázemí ZS a do kabin, jim neurčených
 • vstupovat do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu

Informace k omezením v rámci COVID-19:

 • Každý návštěvník ZS se u vstupu prokáže předložením bezinfekčnosti v návaznosti na aktuálně platné požadavky MZČR.
 • Za pravdivost předložených průkazů bezinfekčnosti, očkování, či jiných požadavků MZČR zodpovídá v plném rozsahu předkladatel.
 • Za dodržování vyžadovaných opatření MZČR, zejména ve smyslu zakrývání dýchacích cest v prostoru ZS a jiné, zodpovídá každá osoba sama za sebe.
  V případě, že při pobytu a pohybu osob v prostorách ZS dojde k porušení výše uvedeného, z čehož budou plynout sankce vůči provozovateli ZS, spol. PZS s.r.o., bude provozovatel ZS tyto sankce v plném rozsahu vymáhat po dotyčných osobách, které se vůči nařízením provinily.


Platnost:

Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele ZS Rychnov nad Kněžnou a nabývá platnost dnem 1. října 2011, aktualizace proběhla 22.11.2021.
Vstupem do prostorů ZS každý návštěvník potvrzuje, že se s provozním řádem seznámil.

Tísňová telefonní čísla:
Policie ČR                         158
Záchranná služba            155
Požární ochrana              150
Městská policie                494 535 212

Provozovatel Zimního stadionu: PZS, s. r. o.